KPSH ry:n säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kuopion Palvelus- ja Seurakoiraharrastajat KPSH r.y. Sen kotipaikka on Kuopio ja toiminta-alue on Kuopion kaupunki lähiympäristöineen.

2§ Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää kiinnostusta koiraharrastukseen sekä edistää vastuullisen koiraharrastuksen tunnetuksi tekemistä ja laajentamista. Yhdistys pyrkii kehittämään edellytyksiä koirien hyvinvoinnille ja koiran pidolle niin, että koira on luonteva osa suomalaista elämänmuotoa. 

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

 • järjestämällä alaansa liittyviä koulutus-, valistus- ja neuvontatilaisuuksia
 • harjoittamalla tiedotus- ja alaansa liittyvää julkaisutoimintaa
 • järjestämällä kokeita, kilpailuja, luonnetestejä, mh-luonnekuvauksia ja koiranäyttelyitä
 • pitämällä yhteyttä muihin kenneltoimintaa harjoittaviin yhdistyksiin

Yhdistys voi olla jäsenenä Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:ssä sekä Suomen Palveluskoiraliitto (SPKL) ry:ssä. Lisäksi yhdistys voi olla jäsenenä muissa kenneltoimintaa harrastavissa yhteisöissä.

Toimintansa tukemiseksi ja ylläpitämiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianmukaisen luvan:

 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää tai irtainta omaisuutta
 • harjoittaa ravintola- ja kanttiinitoimintaa järjestämissään tilaisuuksissa.

Yhdistyksen toiminnalla ei tavoitella taloudellista voittoa. Yhdistys toimii yksinomaan ja välittömästi koirien pidon hyväksi aineellisesti, eettisesti ja yhteiskunnallisesti. Yhdistyksen
toiminta ei tuota toimintaan osallistuville taloudellista etua osinkoina, voitto-osuuksina, kohtuullista suurempina palkkiona tai muuna hyvityksenä. 

3 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen hallitus hyväksyy hakemuksesta vuosi-, perhe- ja nuorisojäsenet. 

Jäsenet ovat vuosi-, perhe-, nuoriso- ja kunniajäseniä. Vuosijäsen on 18 vuotta täyttänyt henkilö. Nuorisojäsen on alle kahdeksantoistavuotias (18) henkilö, joka ei ole perhejäsen. Kahdeksantoista vuotta täytettyään nuorisojäsen voi liittyä vuosijäseneksi täyttämisvuottaan seuraavan vuoden alusta lukien.

Perhejäseneksi voidaan hyväksyä sellaisen perheen jäseniä, jonka joku muu jäsen on jo vuosijäsen. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erostaan yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä:

 • jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, eikä ole kehotuksesta huolimatta sitä maksanut. Jäsen voidaan tässä tapauksessa hyväksyä takaisin jäseneksi, kun hän on suorittanut laiminlyödyt jäsenmaksut.
 • tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut
 • tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä
 • tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja
 • tai on rikkonut yhdistys- tai eläinsuojelulakia.

Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

5 § Jäsenluettelo

Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.

6 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Liittymismaksun suuruuden erikseen kullekin jäsenryhmälle vahvistaa vuosikokous ja se suoritetaan ensimmäisen jäsenmaksun suorituksen yhteydessä.

Vuosittaisen jäsenmaksun suuruuden määrää vuosikokous erikseen vuosi-, nuoriso- ja perhejäsenille. Kunniajäsen on jäsenmaksusta vapaa.

Jäsenmaksu on suoritettava vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Henkilö, joka liittyy yhdistyksen jäseneksi kesken kalenterivuoden, on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun koko kalenterivuodelta.

Tieto jäsenmaksusta voidaan lähettää jäsenelle:

 • toimitettavalla kirjeellä jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen
 • tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen
 • tai ilmoittamalla yhdistyksen virallisilla internetsivuilla
 • ilmoittamalla jäsenmaksun maksamisesta yhdistyksen jäsentiedotteessa tai – lehdessä.

7 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, ja päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Hallitukseen kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä kuudesta kahdeksaan (6-8) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten on oltava yhdistyksen jäseniä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen muista varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä on puolet vuosittain erovuorossa.

Jos hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauttaan, yhdistyksen kokous valitsee hänen tilalleen uuden jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Päätökseen vaaditaan yksinkertainen enemmistö. Vaalit suoritetaan enemmistö-vaalitavalla. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus voi muodostaa avukseen jäsenistöstä tarvittavia toimikuntia ja -jaostoja. Hallitus hyväksyy uudet toimielimet ja niiden ohjesäännöt. Toimielimet ovat vastuussa toiminnastaan hallitukselle.

8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa joko hallituksen puheenjohtaja yksin tai hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

Lisäksi nimenkirjoitusoikeus voi olla kullakin henkilöllä erikseen, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.

9 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään neljä (4) viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille

 • toimitettavalla kirjeellä jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai
 • sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai
 • ilmoittamalla yhdistyksen virallisilla internetsivuilla tai
 • ilmoittamalla yhdistyksen jäsentiedotteessa tai – lehdessä.

Kutsussa on mainittava, mikäli etäosallisluminen on mahdollista ja ilmoitetaan mitä teknistä apu- välinettä etäosallistumiseen voi käyttää. Ilmoittamisen on katsottava tapahtuneen sinä päivänä, jolloin yhdistyksen ilmoitus on julkaistu yhdistyksen virallisilla internetsivuilla tai sähköposti on lähetetty. Ilmoittamisen on katsottava tapahtuneen sinä päivänä kirjeen, jäsentiedotteen tai -lehden osalta, kun ne on annettu postin kuljetettavaksi. 

11 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-maaliskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksessa on äänioikeus jokaisella viisitoista (15) vuotta täyttäneellä vuosi-, perhe-, nuoriso- tai kunniajäsenellä. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni.

12 § Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaaminen
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 • Todetaan kokouksen laillisuus.
 • Hyväksytään kokouksen esityslista.
 • Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien lausunto.
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet.
 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi sekä uudet hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja varajäsen erovuoroisten tilalle.
  Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja heille varatilintarkastajat tai varatoiminnantarkastajat.
 • Valitaan tarvittavat edustajat eri kenneljärjestöjen ja muiden yhteisöjen kokouksiin.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen vuosikokousta niin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
 • Kokouksen päättäminen.

Yhdistyksen kokouksen päätöksistä ratkaistaan ne asiat, joista ei yhdistyslaki eivätkä nämä säännöt toisin määrää, avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei
suljettua äänestystä vaadita ja kannateta. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa asioissa kokouksen puheenjohtajan ääni. 

13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmeneljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista toinen on vuosikokous. Päätös on tehtävä kummassakin kokouksessa vähintään kolmeneljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi luovutetaan yhdistyksen varat ja muu omaisuus yhdistyksen viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti yhdelle tai useammalle yhteisölle, jonka aatteellisena tarkoituksena on edistää koirien hyvinvointia tai koiraharrastamista.